U bent van harte welkom bij Boxing University. Om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft hanteren wij de volgende algemene voorwaarden en huisregels:

1. Inschrijving en lidmaatschap

Bij inschrijving vragen wij u zich te legitimeren om de inschrijving correct te kunnen laten plaatsvinden. Uw persoonsgegevens die nodig zijn voor uw inschrijving, en de daarbij uit voortvloeiende onderlinge communicatie, worden door Response Safety Training / Boxing University beheerd en niet aan derden verstrekt.

2. Betaling Cursus, Seminar en/of lidmaatschap

 • Men neemt alleen deel aan een cursus, seminar en/of training als het gehele verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus, seminar en/of training is voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag voor de cursus, seminar en/of training wordt de toegang tot de cursus, seminar en/of training ontzegd totdat de achterstand is voldaan.
 • Betaling per bankoverschrijving dient te geschieden binnen een termijn van twee weken voor aanvang van de cursus, seminar en/of training, tenzij anders bepaald.
 • Een bankoverschrijving dient overgemaakt te worden op rekening van Response Safety Training, Bank ING, nummer NL92 INGB 0004 2328 02
 • Er vindt geen restitutie van gelden plaats.
 • Op jaarbasis bestaat een lidmaatschap van Boxing University uit twaalf (12) maandelijkse betalingen van de contributie die volgens een lidmaatschap zijn verschuldigd.

3. Opzeggen lidmaatschap

 • Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren middels elektronische mailing.
 • Bij beëindiging van een lidmaatschap geld één maand opzegtermijn.
 • U bent contributie verschuldigd voor de maand van opzegging + de extra maand tot aan de vastgestelde einddatum van de opzegtermijn.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap kunt u blijven deelnemen aan de training(en) tot de vastgestelde einddatum van de opzegging.
 • Er vindt geen restitutie van contributiegelden plaats.

4. Trainingen

 • In de trainingsruimte draagt u binnenschoenen, evenals schone en correcte sportkleding.
 • Losse onderdelen (gewichten, medicijnballen, matten, kussens etc.) legt u na gebruik terug op de daarvoor bestemde plaats.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag u in de trainingsruimtes gebruiken.
 • Tassen, jassen of andere kledingstukken laat u achter in de daarvoor bestemde kleedruimtes en neemt u niet mee naar de trainingsruimte.
 • Deelname aan een cursus, seminar en/of training gebeurt op eigen risico en is op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/vereniging waar wij (te gast) zijn.
 • De technieken die worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van uzelf of anderen. U mag nooit de technieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

5. Veiligheid

 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, een negatieve attitude, treiteren, pesten, (seksuele) intimidatie, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Response Safety Training / Boxing University is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of ongevallen in en om de sportaccommodatie.
 • Het handelen in strijd met de algemene voorwaarden, huisregels en/of de wet kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg  hebben zonder restitutie van zijn/haar contributie.
 • Bij handelen in strijd met de algemene voorwaarden, huisregels en/of de wet heeft dit uitsluiting van de cursus, seminar en/of training tot gevolg.
 • Het handelen in strijd met de wet heeft altijd tot gevolg dat er aangifte tegen u wordt gedaan.
 • In en om de locaties en accommodaties waarvan Response Safety Training / Boxing University gebruik maakt zijn camerasystemen geïnstalleerd. Deze systemen maken registraties ten behoeve voor uw en onze veiligheid.

6. Aansprakelijkheid

 • Response Safety Training / Boxing University is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Response Safety Training / Boxing University is uitgegaan van door of namens opdrachtgever/deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Deelname aan een cursus, seminar en/of training gebeurt op eigen risico en is op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

7. Media

Response Safety Training / Boxing University houdt zich het recht voor om;

 • Voor, tijdens en na haar cursussen en/of seminars registraties in de vorm van geschrift, video en fotomateriaal te maken.
 • Response Safety Training / Boxing University kan op geen enkele wijze verboden worden om; Voor, tijdens en na haar cursussen, seminars en/of trainingen registraties in de vorm van geschrift, video, geluid en fotomateriaal te maken.
 • Response Safety Training / Boxing University heeft het recht om alle geregistreerde documentatie in het belang van Response Safety Training / Boxing University in welke vorm dan ook te gebruiken.
 • Response Safety Training / Boxing University kan het in overweging nemen om de geregistreerde documentatie van een individu niet te gebruiken, als hier uitdrukkelijk, gefundeerd en onderbouwd in een schriftelijk bezwaarschrift om verzocht wordt.
 • Een schriftelijk bezwaarschrift* dient binnen een termijn van twee weken te zijn ingediend.

8. Toepasselijk recht

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

* Een bezwaarschrift kan men digitaal sturen naar Boxing University via info@boxinguniversity.nl.

X